Företagsutbildningar

Yrkeshögskoleutbildning

Verksamhetsutveckling med fördjupning inom logistik

Det här är en utbildningen där du lär dig att framgångsrikt arbeta med verksamhetsutveckling inom logistik för att få ut mesta möjliga kundnytta i verksamheten per investerad krona. Målet med utbildningen är att du behärskar grunderna i verksamhetsutveckling inom logistik och kunna genomföra kvalificerade processkartläggningar som ligger till grund för förbättringsarbeten, stora som små – en början till att jobba med ständiga förbättringar. Du har vid kursens slut genomfört ett förbättringsprojekt på det egna företaget som med råge kommer att återbetala kursavgiften.

Utbildningsstart:

8/4 och pågår under nio kursdagar (måndagar och torsdagar) mellan klockan 14.00 och 20.00. Vi bjuder på kaffe/dryck och macka vid varje kurstillfälle.

Studera hos Big Peak

Utbildningens innehåll:

Fördjupning inom ett av fyra logistikområde.

1. Lager och lagerstyrning (3 x 4 tim = 12 tim)
Olika typer av lager, process för inbound och outbound flöden, tidsstyrda lager, lageretablering, sortimentsanalys, lagertillgänglighet, leveranspålitlighet, ledtid, leveranssäkerhet. Wilson och materialhemtagning. ABC-analys med riskhantering.

2. Produktionlogistik och produktionsstyrning (3 x 4 tim = 12 tim)
Logistikens påverkan av Produktionens roll, utformning och layout, styrmodeller, kapitalrationalisering, produktstrukturer kopplas med layout och materialhemtagning och MRP system. KOP, kvalitetens påverkan, planering.

3. Inköp och Inköpstrategier (3 x 4 tim = 12 tim)
Inköpsprocessen (behovs-, marknads-, avtals-, leverans-, uppföljnings-processen), Spendanalys, Catagory Mgmt, Inköpsstrategier. ABC-analys med riskhantering. produktstrukturer kopplas med layout och materialhemtagning och MRP system. KOP, kvalitetens påverkan, planering.

4. Våra transportsätt utifrån intermodala kopplingar (3 x 4 tim = 12 tim)
För- och nackdelar med de fyra transportslagen, intermodalitet, transportvolymer per transportslag, djupt på landsvägs transporter och lite mindre på sjötransporter.

Individuell coaching (8 tim/ person ?)
Genomgång/coachning av projektuppgiften/problemet på företaget, inkl genomgång ihop med handledaren på företaget, stöd under arbetet, handledning för rapportskrivandet och presentations. Uppföljning och mätutfall.

Obligatoriska kursmoment Verksamhetsutveckling.

Grundläggande Företagsekonomi (6 tim)
Från affärslogik till konkurrensdrivande logistik.
Några grundläggande begrepp inom företagsekonomin och hur företagets ekonomi kan påverkas av det logistiska arbetet t ex avkastningen, kassaflödet, investeringskalkyl, och totalkostnadsbegreppet. Olika organisationsformer och hur det påverkar ekonomisk styrning och mätning och problem med fakta insamling för logistikarbeten.

Orientering inom Lean (4 tim)
Leans grunder och olika verktyg inom Lean- konceptet, samt skillnader och likheter med t ex 6-Sigma och logistiska förbättringsarbeten.

Förbättringsmetoder & Processkartläggning (6 tim)
Praktiska metoder och modeller för analys och strukturering. Lära sig rita processkartor för fysiska-, administrativa- och informationsflöden.

Sälj och Presentationsteknik (4 tim)
Man måste kunna ”sälja” sina förbättringsarbeten då de ofta påverkar andra avdelningar än sin egen. Enkel rapportskrivning och grunderna i muntlig presentation.Total tid = 20 tim

Valbara kursmoment Verksamhetsutveckling.

Projektledning (8 tim )Grunder i projektledning. Projektprocessens olika steg, målsättning, Gantt-schema, milstolpar, beslutspunkter och riskanalys. Introduktion till gruppdynamik och konflikthantering.
MS Office – advance (8 tim)
Kan delvis skräddarsys utifrån behov. Word (rapportskrivning), Excel (GANTT-schema/ABC-analyser, Pivottabeller), Powerpoint (presentation).

Efter utbildningen kan du: